Τρίτη 20 Ιουλίου 2010

Προγράμματα από τον ΟΑΕΔ για ενίσχυση της απασχόλησης σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Δύο νέα προγράμματα ξεκινά ο ΟΑΕΔ με στόχο την ενίσχυση και τη διατήρηση της απασχόλησης στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Το πρώτο, αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.

Το δεύτερο, αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους (40%) των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας.

Πρόγραμμα για επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων

Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραμμα αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής και συνεχούς λειτουργίας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα από τις 21 Ιουλίου στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr , στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επίσης, πρέπει να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση (ότι διατηρούν τον ίδιο αριθμό προσωπικού, δεν είναι προβληματικές και συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί ύψους ενισχύσεων ήσσονος σημασίας).

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του προγράμματος, σημειώνεται ότι ο ΟΑΕΔ προσφέρει σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιχορήγηση για χρονικό διάστημα έως και δύο μηνών των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 70.000 ανέργων που απασχολούσαν κατά το 2009.

Το πρόγραμμα δεν επιχορηγεί τις ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου 2010 μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της απασχόλησης με διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.

Η επιχορήγηση για κάθε υπάλληλο υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα (για συνολικό διάστημα μέχρι 2 μήνες).

Το ποσό της επιχορήγησης είναι ίσο με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ καθώς και αυτών που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων από τις εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τον ΟΑΕΔ στις επιχειρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης, που κατατίθεται εντός 30 ημερών του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε τριμήνου.

Η επιχορήγηση αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη, μετά τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται στα 70.000.000 ευρώ, και βαρύνει τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ. To πρόγραμμα είναι εν δυνάμει συγχρηματοδοτούμενο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Πρόγραμμα για τη διατήρηση 10.000 θέσεων

Το δεύτερο πρόγραμμα, αφορά στη διατήρηση 10.000 θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας. Το πρόγραμμα αφορά τόσο το μόνιμο όσο και το προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (που οι επιχειρήσεις αποσχολούσαν στις 30-04-2010), υπό την προϋπόθεση επέκτασης της σύμβασης τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι για δώδεκα μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για υπαγωγή στο πρόγραμμα στον δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων από την προσεχή Παρασκευή 23 Ιουλίου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου του 2010.

Το ποσό της επιχορήγησης αντιστοιχεί στο 40% επί των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης είναι μέχρι δώδεκα μήνες.

Η συνολική ενίσχυση, που λαμβάνει κάθε επιχείρηση, υπάγεται στους περιορισμούς του κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται σε 18.620.000 ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (με δυνατότητα να συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ).

Στις επιχειρήσεις-δικαιούχους περιλαμβάνονται:

*Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον οικείο φορέα.

*Εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας του ΕΟΤ σε ισχύ.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία σύμβασης εργασίας από 01-01-2010 έως 30-04-2010 ή σε περίπτωση που έχουν προβεί σε απολύσεις, να έχουν αντικαταστήσει το 20% του απολυθέντος προσωπικού, εντός 30 ημερών, από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα εποχική ξενοδοχειακή επιχείρηση, που διατηρεί σε λειτουργία περισσότερες μονάδες, (ξενοδοχειακές - μαρίνες - spa - γκόλφ κλπ), για οποιαδήποτε μονάδα επιθυμεί, με τις ίδιες προϋποθέσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υπαχθούν μόνο επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 01-01-2008.

Στους εργαζόμενους -δικαιούχους περιλαμβάνονται:

*Ξενοδοχοϋπάλληλοι οι οποίοι ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό και συνεχίζουν να απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

*Ξενοδοχοϋπάλληλοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπό την προϋπόθεση της επέκτασης της σύμβασής τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Στον αριθμό προσωπικού δεν προσμετρώνται και δεν εντάσσονται για επιχορήγηση οι πρακτικά ασκούμενοι, π.χ. των Α.Τ.Ε.Ι. και των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, που εντάσσονται στο πρόγραμμα, οφείλουν να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, δηλαδή για 12 μήνες.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της, με καταγγελία σύμβασης ή λόγω αποχώρησης, και δεν το αντικαταστήσει, εντός 30 ημερών, το πρόγραμμα θα διακόπτεται για όσες θέσεις εργασίας μειώθηκε το προσωπικό και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό της επιχορήγησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...