Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

Πως θα γίνει η μετακίνηση των υπαλλήλων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα


Μέχρι τις 13 Μαρτίου έχουν προθεσμία να υποβάλλουν δηλώσεις για τις θέσεις στις οποίες προτιμούν να μετακινηθούν, οι 1981 αορίστου χρόνου διοικητικοί υπάλληλοι, που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με εγκύκλιο, που εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με οδηγίες για την υλοποίηση της διαδικασίας μετακίνησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων.

Σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι πρέπει να δηλώσουν σε αίτηση- υπεύθυνη δήλωση τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν κατά σειρά προτίμησης, διότι σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν δηλώσει προτίμηση θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά σειρά προτεραιότητας αυτών.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση προτίμησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αξιολόγηση προσόντων ή κριτηρίων, η δε μετάταξη θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση των κριτηρίων, σε συνδυασμό με τις δηλούμενες για κάθε θέση προτιμήσεις.

Ακόμη, προβλέπεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση της αίτησης, με τη συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών και υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών δικαιολογητικών, μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Τονίζεται ότι δικαιολογητικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των φορέων προέλευσης είναι υπεύθυνες για τη διαπίστωση της συνδρομής των κριτηρίων κάθε υπαλλήλου και τη σωστή συμπλήρωση του οικείου πίνακα συνδρομής κριτηρίων.

Σημειώνεται ότι η μοριοδότηση γίνεται από το ΑΣΕΠ και όχι από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των Φορέων Προέλευσης.

Τέλος, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τη μετάταξη των υπαλλήλων εκδίδεται απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά τη γνωμοδότηση του Τριμελούς Συμβουλίου. Με την ανωτέρω απόφαση του υπουργού για τη μετάταξη, καθορίζεται και η ημερομηνία εμφάνισης του υπαλλήλου στον φορέα υποδοχής.

Αν ο υπάλληλος δεν εμφανισθεί με υπαιτιότητά του στον φορέα υποδοχής κατά την ημερομηνία που ορίσθηκε, εκδίδεται πράξη απόλυσης του υπαλλήλου από το όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής, τα δε σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται αμέσως από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού του φορέα υποδοχής στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η σχετική πράξη μετάταξης ανακαλείται και μετατάσσεται στη θέση ο αμέσως επόμενος αδιάθετος υπάλληλος του Πίνακα Βαθμολογίας, Κατάταξης και Διάθεσης.

«Που καταλήγει η ειδική εισφορά αλληλεγγύης;»

Η παρέμβαση του Λευτέρη  Αυγενάκη 

Στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης  και αν καταλήγει στον ΟΑΕΔ, όπως προβλέπεται , ερωτά με παρέμβαση  που κατέθεσε, ο  Βουλευτής Ηρακλείου  κ. Λευτέρης Αυγενάκης, προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ιωάννη Βρούτση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα σε Αθηναϊκή εφημερίδα, ο ΟΑΕΔ μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει  καμία επιχορήγηση από την  «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» για  την καταπολέμηση της ανεργίας.  Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38, του Ν. 3986/2011, και υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, καθώς επίσης και του προσωπικού όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων/ Οργανισμών, των ΝΠΙΔ αλλά και των τραπεζών.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι: «σε  ανεπίσημη έκθεση του ΟΑΕΔ, που  απευθύνεται προς αρμόδιους κυβερνητικούς  παράγοντες, αναφέρει επί λέξει: «Το ποσό της εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, αποδίδει σχεδόν 300 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και δεν έχει αποδοθεί ποτέ στον ΟΑΕΔ οποιοδήποτε ποσό της εισφοράς αυτής».

Τέλος, ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ερωτά, εάν όντως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης καταλήγει στον ΟΑΕΔ, και ποιο είναι το ποσό που προήλθε από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2012 και ποιο προβλέπεται να είναι για το 2013.

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

Η ΔΗΜΑΡ επιμένει στην λήψη έκτακτων μέτρων υποστήριξης των ανέργων


Το θέμα της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, θέτει στην κορυφή της ατζέντας της  η ΔΗΜΑΡ, καταθέτοντας, Επίκαιρη Επερώτηση  προς τους υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και Οικονομικών. Συγκεκριμένα η ΚΟ της ΔΗΜΑΡ τους καλεί να αναλάβουν δράση με έκτακτα μέτρα υποστήριξης των ανέργων κυρίως σ΄ ό,τι αφορά τις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά στα οποία δεν υπάρχει ενήλικας εργαζόμενος, οι μακροχρόνια άνεργοι με παρωχημένες ειδικότητες, οι άνεργοι άνω των 55 ετών.

Στην Επίκαιρη Επερώτηση προτείνεται, μεταξύ άλλων:

1. Η αναμόρφωση των Συστημάτων Επιδότησης Ανεργίας, με στόχο την αύξηση του χρόνου επιδότησης και τη διεύρυνση των ωφελούμενων.

2.  Η υγειονομική περίθαλψη  όλων των εγγεγραμμένων ανέργων.

3. Έκτακτες και εκτεταμένες  δράσεις ένταξης των ανέργων  σε προγράμματα «άμεσης δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», εργασιακής τοποθέτησης και κατάρτισης.

Η χρηματοδότηση αυτών  των προγραμμάτων πρέπει να γίνει  με αναπροσανατολισμό των πόρων  του ΕΣΠΑ και αξιοποίηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Mέσω της Επίκαιρης Επερώτησης η Δημοκρατική Αριστερά παρεμβαίνει για τη θέσπιση ενός πλαισίου αντιμετώπιση της οξείας κοινωνικής κρίσης και της προστασίας των ομάδων υψηλού κινδύνου.


Δεν τα βρήκαν ΟΤΟΕ και τραπεζίτες για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης


Δεν βρήκαν κοινούς τόπους για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης τραπεζίτες και εργαζόμενοι και παρέπεμψαν σε νέα συνάντηση, την επόμενη εβδομάδα Δεν βρήκαν κοινούς τόπους για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης τραπεζίτες και εργαζόμενοι και παρέπεμψαν σε νέα συνάντηση, στις 11 Μαρτίου . Η ΟΤΟΕ απέρριψε την πρόταση των εργοδοτών για μισθολογικές περικοπές 15 έως 20% με παράλληλη αύξηση των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, από 37 σε 39 την εβδομάδα ζήτησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών από την ΟΤΟΕ.

Η ΟΤΟΕ ζήτησε αμέσως απόσυρση των «προκλητικών απαιτήσεων για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των διαπραγματεύσεων» και τόνισε ότι, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αποδεχθεί προτάσεις που ισοπεδώνουν το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων και ακυρώνουν στην πράξη την Κλαδική Σ.Σ.Ε.

Από την συνάντηση προέκυψε πλήρης διαφωνία, συμφωνήθηκε, όμως, να γίνει νέα συνάντηση στις 11 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας για προσέγγιση και άρση του αδιεξόδου.. Η ΟΤΟΕ απέρριψε την πρόταση των εργοδοτών για μισθολογικές περικοπές 15 έως 20% με παράλληλη αύξηση των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης, από 37 σε 39 την εβδομάδα ζήτησαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών από την ΟΤΟΕ.

Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013

Αυτόνομη συνδικαλιστική κίνηση από εννέα κλαδικές ομοσπονδίες


Στη συγκρότηση κίνησης για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών προχώρησαν εννέα κλαδικές συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, ανάμεσα στις οποίες είναι η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ), και ομοσπονδίες εργαζομένων στον Τύπο, τη Ραδιοφωνία και την Τηλεόραση.

Αν και σε κοινή δήλωσή τους υποστηρίζουν, ότι δεν επιδιώκουν «τη συγκρότηση ενός ανταγωνιστικού συνδικαλιστικού πόλου», συνδικαλιστικά στελέχη που συμμετέχουν στην κίνηση ανέφεραν στο ΑΠΕ ότι επιδιώκουν «την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που θα κινούνται με ταχύτερο βηματισμό από εκείνον της ΓΣΕΕ».

Εν τω μεταξύ η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, (ΓΣΕΕ), προετοιμάζει την οργάνωση του 35ου συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 21 έως τις 24 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη και θα εκλέξει τη νέα ηγεσία της Συνομοσπονδίας.

Αναβλήθηκε η τριμερής για τους απολυμένους του Metropolis

Οι εργαζόμενοι στα Metropolis σε διαμαρτυρία έξω από την εκδήλωση της Eurovision

Αναβλήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Συμφιλίωσης (τριμερής) για το θέμα των απολυμένων της αλυσίδας καταστημάτων Metropolis.

Η σύγκληση της τριμερούς έγινε μετά από πρόσκληση του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και επρόκειτο να συνεδριάσει αρχικά χθες, υπό τον υφυπουργό Εργασίας Νίκο Παναγιωτόπουλο. Η συνεδρίαση τελικά αναβλήθηκε επειδή δεν προσήλθε η εργοδοτική πλευρά αν και είχε προσκληθεί.

Στη συνέχεια, ο κ. Παναγιωτόπουλος δέχθηκε στο γραφείο του τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου και των απολυμένων, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Κατά τη συνάντηση, σύμφωνα με πληροφοριες, το ΕΚΑ ζήτησε να προβλεφθεί από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας ειδική διάταξη για τη διευθέτηση οφειλών των απολυμένων προς το Δημόσιο και για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά τη λήξη του προγράμματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, στο οποίο έχουν ενταχθεί.

Από τον Ιούνιο του 2010, έκλεισαν 13 καταστήματα της αλυσίδας Metropolis και χάθηκαν 180 θέσεις εργασίας.

Οι απολυμένοι της επιχείρησης, διεκδικούν αποζημιώσεις και δεδουλευμένα τα οποία, όπως υποστηρίζουν, δεν τους έχουν καταβληθεί.

ΔΗΜΑΡ: Ανάγκη για παρεμβάσεις με στόχο την υποστήριξη των ανέργων


«Πρέπει να υπάρξουν κατεπειγόντως παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την υποστήριξη των ανέργων» επισημαίνει σε επίκαιρη επερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η Δημοκρατική Αριστερά.

Σύμφωνα με τη ΔΗΜΑΡ, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, οι μακροχρόνια άνεργοι προστάτες οικογενειών και οι άνεργοι νοικοκυριών που βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

«Οι δράσεις πρέπει να αφορούν σε δημιουργία θέσεων κοινωφελούς εργασίας, επιδότησης της εργασίας, κατάρτισης και υποστήριξης της εκκίνησης επιχειρηματικής δραστηριότητας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η ΔΗΜΑΡ σημειώνει τέλος πως η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων πρέπει να γίνει με αναπροσανατολισμό των πόρων του ΕΣΠΑ και αξιοποίηση της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης.

Το σχέδιο της κινητικότητας του προσωπικού που προωθείται από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης διασφαλίζει την ορθολογική κατανομή του προσωπικού, και για αυτό πρέπει να στηριχθεί από όλους, τονίζει επίσης σε ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ. Αυτή η διαδικασία, προσθέτει, «πρέπει να συνοδευτεί με την απομάκρυνση όλων των επίορκων, όσων εισήχθησαν στο δημόσιο με πλαστά δικαιολογητικά και όσων συστηματικά απέχουν από την εργασία».

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

Ανοίγουν 2.000 θέσεις για τους δημοσίους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα


Στην ανακοίνωση των κενών θέσεων στις οποίες θα μπορέσουν να τοποθετηθούν οι 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα το 2012 προχωρά εκτός απροόπτου σήμερα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι θέσεις προέκυψαν βάσει των αιτημάτων που έστειλαν οι φορείς για ελλείψεις προσωπικού.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις επικρίσεις για σημαντικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή του σχεδίου κινητικότητας και το ενδεχόμενο επαναφοράς του αιτήματος για άμεσες απολύσεις από την τρόικα. Ωστόσο, αλαλούμ επικρατεί για το μέλλον όσων υπαλλήλων υπάχθηκαν σε διαθεσιμότητα αλλά έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους με δικαστικές αποφάσεις - είτε μέσω προσωρινών διαταγών είτε με ασφαλιστικά μέτρα.

Σε δίλημμα θα βρεθούν ειδικότερα οι υπάλληλοι αυτοί μετά τις πληροφορίες από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πως θα αγνοήσει τις όποιες δικαστικές αποφάσεις καθώς δεν θίγουν τον νόμο περί διαθεσιμότητας. «Οι προσωρινές διαταγές αφορούν τον εργοδότη και τον υποχρεώνουν να δεχθεί πίσω με τους ίδιους εργασιακούς όρους τους υπαλλήλους, χωρίς όμως να στρέφονται κατά του νόμου και του καθεστώτος διαθεσιμότητας» σχολιάζουν κύκλοι του υπουργείου.

Πρακτικά, επισημαίνουν οι ίδιοι κύκλοι, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θεωρείται ότι παραμένουν σε διαθεσιμότητα μετά την αυτοδίκαιη κατάργηση της θέσης τους και θα συμμετάσχουν κανονικά στη διαδικασία μετακίνησης σε άλλες υπηρεσίες που θα αρχίσει με την ανακοίνωση των θέσεων.

Βάσει των ρυθμίσεων, όσοι είναι σε διαθεσιμότητα θα πρέπει μόλις ανακοινωθούν οι θέσεις και σε διάστημα 20 ημερών να υποβάλουν αιτήσεις στις οποίες θα δηλώνουν την προτίμησή τους για τους φορείς που επιθυμούν κατά προτεραιότητα να μεταφερθούν. Η διαδικασία αυτή αποτελεί αγκάθι για όσους υπαλλήλους έχουν προσφύγει στα δικαστήρια.

«Αν συμπληρώσουν την αίτηση, τότε σημαίνει πως αναιρούν την προσφυγή τους και τα ασφαλιστικά μέτρα καθώς εμφανίζονται να αποδέχονται το καθεστώς διαθεσιμότητας» σχολιάζουν στελέχη του Δημοσίου. Ακόμη όμως και στην περίπτωση που δεν υποβάλουν οι ίδιοι αίτηση, περιλαμβάνονται αυτόματα στον πίνακα των προς μετακίνηση υπαλλήλων.

«Περιλαμβάνονται όλοι οι υπάλληλοι οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της θέσης τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβάλει αίτηση προτίμησης» αναφέρει η σχετική εγκύκλιος. Μετά την οριστικοποίηση του πίνακα εκδίδονται οι πράξεις μετάταξης των υπαλλήλων. Εάν μάλιστα αρνηθούν να παρουσιαστούν στον νέο φορέα απασχόλησής τους, τότε βλέπουν την έξοδο από το Δημόσιο. «Εκδίδεται αμελλητί πράξη απόλυσης» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

tanea.gr

Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013

Λυκούδης - ΔΗΜΑΡ: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 2% καταλήγει ή όχι στον ΟΑΕΔ;

Ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας  ΔΗΜΑΡ Σπύρου Λυκούδη για την  ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% προς τον ΟΑΕΔ προς όφελος των ανέργων

ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Η ειδική εισφορά  αλληλεγγύης του 2% καταλήγει  ή  όχι στον ΟΑΕΔ;  
 Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής», η οποία επικαλείται σχετικές εκθέσεις του ΟΑΕΔ, αποκαλύπτεται ότι ούτε ένα ευρώ από την "Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας" δεν έχει πάει στον Οργανισμό.  
Στις εκθέσεις αυτές, που φέρεται να έχουν στα χέρια  τους κυβερνητικοί αξιωματούχοι γίνεται  σαφής αναφορά ότι τα χρήματα  της ειδικής εισφοράς του 2% από  τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, που ξεκίνησαν να κρατούνται από το 2011 "υπέρ ανέργων»" δεν έφτασαν ποτέ εκεί. Σε συγκεκριμένη έκθεση αναφέρεται ότι από τον ειδικό αυτό φόρο, που αποδίδει περί τα 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν έχει αποδοθεί ποτέ στον ΟΑΕΔ οποιοδήποτε ποσό της εισφοράς αυτής. Την ίδια στιγμή υπάρχουν εισηγήσεις της διοίκησης του ΟΑΕΔ για πρόταση αντιμετώπισης της εξαθλίωσης των ανέργων, που θα μπορούσε να καλυφθεί από τα μισά και μόνο έσοδα της εισφοράς «υπέρ ανέργων», εάν αυτή δινόταν τελικά για το σκοπό που θεσμοθετήθηκε (το 2% υπέρ ανέργων παρακρατείται κατά την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας και των άλλων πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων του μισθοδοτούμενου προσωπικού του δημοσίου, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ).
Για όλα τα προαναφερόμενα
Ερωτάται ο Υπουργός:
  • Έχουν αποδοθεί τα ποσά της ειδικής εισφοράς του 2% που παρακρατούνται από τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ;
  • Εάν όχι, πού καταλήγουν αυτά τα παρακρατούμενα ποσά;

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Οι απειλές του καλοπληρωμένου Μέργου δε θα περάσουν.

"Οι απειλές του καλοπληρωμένου Μέργου δε θα περάσουν. Η μάχη για συλλογικές συμβάσεις και αξιοπρεπείς μισθούς ενάντια σε εργοδότες-κυβέρνηση-ΕΕ τώρα ξεκινά!"

Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και επισημαίνονται τα εξής: 

 
Κάθε έξι μήνες, η ίδια ιστορία: η τρικομματική χούντα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ξεκινάει να διαδίδει με τη μέθοδο των «διαρροών» είτε από παπαγαλάκια των ΜΜΕ είτε από δευτεροκλασάτα στελέχη της, ότι οι μισθοί είναι αυτοί που φταίνε για την κρίση.
Αυτή τη φορά ήταν ο γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Μέργος που διαπίστωσε ότι «οι κατώτατοι μισθοί είναι υψηλοί». Ω του θαύματος, το έκανε λίγο πριν έρθει ξανά η ώρα για να πάρουμε τη δόση μας από τους εμπόρους οικονομικού θανάτου. Ο Μέργος δεν είναι τυχαίος. Πληρώνεται αδρά για χρόνια από τον ελληνικό λαό σε διάφορες θέσεις, τον λοιδορεί και προάγει την ακόμα μεγαλύτερη εξαθλίωσή του. Δεν είναι τυχαίο ότι μια από τις πρόσφατες «δουλειές» του ήταν στο ΙΟΒΕ, αυτό το εργαστήρι νεοφιλελεύθερων πολιτικών με επικεφαλής το σημερινό υπουργό οικονομικών Στουρνάρα.
Η μείωση αυτή που μεθοδεύεται είναι δέσμευση της κυβέρνησης από το Μνημόνιο 3 και συνέπεια της παραμονής της χώρας στο ευρώ και την ΕΕ καθώς προβλέπεται από το «Σύμφωνο για το ευρώ».
Η δήλωση που προετοιμάζει για τις νέες μειώσεις μισθών έγινε παράλληλα σχεδόν με την πρόθεση της κυβέρνησης μέσω του Βρούτση να απαγορεύσει τις απεργίες. Το θράσος τους είναι ανείπωτο, τη στιγμή που η μειοψηφική  κυβέρνησή, που νομοθετεί με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και θέλει να θέσει εκτός νόμου κάθε αντίσταση στην πολιτική της. Αυτό δείχνει η καταστολή στο ΠΑΜΕ προχτές, οι ασφαλίτες στο Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων χτες, τα χημικά στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα.
Στις 20 Φλεβάρη οι εργαζόμενοι πρέπει να στείλουν την απάντησή τους στη θρασύδειλη μνημονιακή χούντα ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και συνοδοιπόρων. Να απαντήσουν δυναμικά, ξεπερνώντας και τις υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ.
Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποταχθούν στο κλίμα του φόβου. Η απάντηση που θα πάρουν πρέπει να είναι οργανωμένη από τα κάτω, από τις συνελεύσεις και τους συντονισμούς των σωματείων, των απεργιών και των αγώνων.
Η απεργία πρέπει να γίνει αρχή κλιμάκωσης των αγώνων, το ποτάμι που θα παρασύρει την αλαζονεία κυβέρνησης-ΔΝΤ-ΕΕ, αλλά και θα τονώσει την τάση χειραφέτησης των εργαζόμενων για νέους. Αγώνες που θα διεκδικήσουν νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μισθούς για να μπορούμε να ζούμε, επίδομα ανεργίας στο ύψος του βασικού μισθού για κάθε άνεργο χωρίς προϋποθέσεις. Αγώνες που θα φέρουν την ανατροπή της πολιτικής της εξαθλίωσης και της κυβέρνησης που την υπηρετεί, θα χαράξουν την κόκκινη γραμμή ανάμεσα στις λαϊκές ανάγκες και τα καπιταλιστικά συμφέροντα.

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

Προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για την αντιμετώπιση της ανεργίας.


Η ανεργία έχει λάβει απειλητικές  διαστάσεις και πρέπει να υπάρξουν έκτακτες δράσεις  για την υποστήριξη των ανέργων. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι προστάτες ανήλικων τέκνων. 

Οι δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν αύξηση του χρόνου για την επιδότηση της ανεργίας, διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ανέργων σε υγειονομική περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις, ένταξη σε δράσεις  κοινωφελούς εργασίας, επιδότηση της εργασίας και στοχευμένη κατάρτιση.

Η χρηματοδότηση των δράσεων  θα  προκύψει μέσα από την επανεξέταση  του προσανατολισμού των πόρων του ΕΣΠΑ και την διοχέτευση των πόρων από την εισφορά αλληλεγγύης σε δράσεις καταπολέμησης της ανεργίας. Η ΔΗΜΑΡ κατέθεσε επίκαιρη επερώτηση με συγκεκριμένες προτάσεις και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τη λήψη μέτρων.


Συνάντηση με Βρούτση με αντιπροσωπεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ για την ανεργία

Συνάντηση με αντιπροσωπεία στελεχών του ΠΑΣΟΚ είχε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που καταβάλλονται για... την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της απασχόλησης.

Μάλιστα, ο κ. Βρούτσης επανέλαβε τη διαβεβαίωση, ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω παρεμβάσεις στο ύψος του κατώτερου μισθού και δεν θα θιγεί το δικαίωμα της απεργίας. Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης και οι Γιάννης Μανιάτης, Χρήστος Πρωτόπαπας και Φίλιππος Σαχινίδης.

Αξίζει να σημειώσουμε, ότι ο υπουργός Εργασίας έδειξε θετική διάθεση στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μεταφορά πόρων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Από την πλευρά της αντιπροσωπείας του Κινήματος, ζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, να δοθεί στους αγρότες η δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη με 42 χρόνια εργασίας, ενώ έθεσαν θέμα υστέρησης των εσόδων στα ασφαλιστικά Ταμεία.

ΔΗΜΑΡ: Να προσδιοριστεί νομοθετικά ο κατώτατος μισθός


Ανακοίνωση  της ΔΗΜΑΡ για τον προσδιορισμό του κατώτατου μισθού: 

Η ΔΗΜΑΡ επαναλαμβάνει  ότι ο κατώτατος μισθός μπορεί και πρέπει να προσδιοριστεί νομοθετικά μέσα από την υιοθέτηση των  αποτελεσμάτων της συλλογικής διαπραγμάτευσης  εργοδοτών και εργαζομένων. 

ΑΔΕΔΥ και ΑΝΤΑΡΣΥΑ καταγγέλλουν την παρουσία αστυνομικών στη συνεδρίαση του Συντονιστικού των Πρωτοβάθμιων Σωματείων


H Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει το πρωτοφανές περιστατικό της «εμφάνισης» ένστολων αστυνομικών στη χθεσινή σύσκεψη του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

«Το γεγονός μάλιστα ότι τόσο ο διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως όσο και οι ίδιοι οι ένστολοι αστυνομικοί παραδέχτηκαν ότι τα αστυνομικά όργανα είχαν εντολή να διερευνήσουν αν τίθεται ζήτημα "τάξης και ασφάλειας", κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συντονιστικού των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, αποδεικνύει ότι το περιστατικό αυτό εντάσσεται στη λογική της έντασης που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση απέναντι στους εργαζόμενους και τα Συνδικάτα. Επιβεβαιώνει δε ότι ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της Κυβέρνησης συνεχίζεται.

Την απάντηση, στα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα Κυβέρνησης και Τρόικας και στη στοχοποίηση των εργαζομένων και του Συνδικαλιστικού Κινήματος, θα τη δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τη μεγάλη και μαχητική συμμετοχή τους στην 24ωρη Γενική Απεργία Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-Γ.Σ.Ε.Ε. στις 20 Φλεβάρη 2013» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ.

ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Και το συνδικαλιστικό της Ασφάλειας στην υπηρεσία της άθλιας κυβέρνησης Σαμαρά


Το απόγευμα της Τετάρτης 13.02 και πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Συντονισμού Πρωτοβάθμιων Σωματείων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, εμφανίστηκαν αστυνομικοί μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης (!) δηλώνοντας ότι ήρθαν να επιτηρήσουν την εφαρμογή του νόμου και της τάξης! Φαίνεται ότι το συνδικαλιστικό της ασφάλειας έχει πιάσει για τα καλά δουλειά.
Η τρικομματική αλητεία δεν έχει όρια. Μέσα σε μία μέρα χτύπησαν τους αγρότες στη Λαμία και έστειλαν αστυνομία στη συνεδρίαση ενός συνδικαλιστικού οργάνου. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποτελούν συνέχεια των επιστρατεύσεων και όλου του κυβερνητικού και κρατικού αυταρχισμού για το προληπτικό τσάκισμα του κινήματος. Δεν μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν. Η πάλη για την ανατροπή θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί.
Η κυβέρνηση και οι εμπλεκόμενοι υπουργοί καλούνται  να δώσουν εξηγήσεις. Καλό είναι βέβαια να γνωρίζουν και αυτοί και τα «όργανά» τους ότι οι... χούντες έρχονται και παρέρχονται!

ΙΚΑ: Ασφαλιστική κάλυψη ανέργων


Παρατεταμένη ασφαλιστική κάλυψη ασφαλισμένων και επιδοτηθέντων ανέργων, αποφάσισε να παρέχει το ΙΚΑ.

Πιο συγκεκριμένα, η Διοίκηση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, σχετικά με τη θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2013, ανακοινώνει ότι:

«Μέχρι 05/02/2013 έχουν αποσταλεί προς επιχειρήσεις, προκειμένου να επιδοθούν στους απασχολούμενούς τους, 1.207.701 αυτοκόλλητες ετικέτες με τις οποίες πιστοποιείται η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας από 1/3/2013-28/2/2014

Στις 15/2/2013 θα γίνει η αποστολή 240.000 αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας σε καθένα από τους επιδοτηθέντες ανέργους, με βάση τα στοιχεία που διετέθησαν από τον ΟΑΕΔ, οι οποίοι το προηγούμενο επιδοτηθεί με τακτική επιδότηση για τουλάχιστον 100 ημέρες. Η αποστολή γίνεται στις διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί στα μητρώα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Έτσι, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Μητρώου του ΙΚΑ, δεν απαιτούν την προσέλευση των δικαιούχων για τη θεώρηση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

Επίσης, δεν απαιτείται η θεώρηση του οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας για τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας, εφόσον αυτά είναι σύζυγοι ή τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο ασφαλιστικό έτος 2013 καθώς επίσης και όσων τους έχει χορηγηθεί η ασφαλιστική ικανότητα επ΄ αόριστον.

Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013

Πρόγραμμα εθελουσίας στην Εθνική Τράπεζα


Πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδας, σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο όφελος όλων των εργαζομένων και εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στον άξονα στρατηγικής, που δεσμεύτηκε να εφαρμόσει η διοίκηση σχετικά με την αναγκαιότητα εξορθολογισμού του λειτουργικού κόστους και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής διάρθρωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους υπαλλήλους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και διευκολύνει, με την παροχή κινήτρων, την αποχώρησή τους εφόσον έχουν ήδη θεμελιώσει ή θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης εντός της επόμενης τριετίας, και πιο συγκεκριμένα μέχρι το Μάρτιο του 2016.

«Στρατηγικός στόχος της Διοίκησης παραμένει η εξασφάλιση του Ομίλου της Εθνικής ως ακρογωνιαίου λίθου της οικονομίας, της κοινωνίας, της χώρας μας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του προς τους εργαζομένους ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

6.143 προσλήψεις σε δήμους, νοσοκομεία, μουσεία


Μέχρι το τέλος της άνοιξης θα καλυφθούν 6.143 θέσεις εποχικού προσωπικού σε δήμους, νοσοκομεία και μουσεία. Αναλυτικά, μέσω τεσσάρων διαγωνισμών θα προσληφθούν 777 νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, 1.200 άνεργοι έως 30 ετών σε δήμους μέσω ΜΚΟ, 866 και επιπλέον 1800 σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας και 1.500 εποχικοί σε υπηρεσίες καθαριότητας, ύδρευσης και αποχέτευσης των δήμων.

Κάποιες από τις παραπάνω προσλήψεις έχουν ήδη ξεκινήσει ενώ το μεγαλύτερο πακέτο αυτών πρόκειται να καλυφθεί μέσα στο επόμενο τρίμηνο.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: νοσηλευτές, αρχαιολόγοι, οδηγοί, εργάτες, τεχνίτες κ.α.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

777 προσλήψεις νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού

 
866 θέσεις για αρχαιολόγους, φύλακες και τεχνίτες σε 21 νομούς
116 διοικητικοί, τεχνίτες και οδηγοί στη ΔΕΗ
1997 θέσεις για ανέργους
Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Ο Λάκης Λαζόπουλος συνοδοιπόρος του Αντώνη Σρόιτερ στην "Αυτοψία" για την ανεργία

Αυτοψία στην καθημερινότητα, στα προβλήματα των πολιτών, καταγράφοντας τις απόψεις των πρωταγωνιστών. Η πρωτοποριακή ενημερωτική εκπομπή που με δυναμικό και ουσιαστικό τρόπο έθιξε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα κάνοντας τους υπεύθυνους αυτόπτες μάρτυρες, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν.

Την Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου, στις 23:00, η εκπομπή κάνει Αυτοψία σε ένα θέμα που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια, την ανεργία.

1.345.715 είναι οι επίσημα καταγεγραμμένοι άνεργοι στην Ελλάδα σήμερα, ενώ χιλιάδες ακόμη δεν έχουν καταγραφεί εδώ και πολλά χρόνια. Το 26,8% του ενεργού ελληνικού πληθυσμού ζει από το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Πίσω όμως από τα αποθαρρυντικά στοιχεία, οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους δημιουργούν μια βόμβα μεγατόνων που με αυξητική τάση πιέζει τα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Ιστορίες όχι μόνο της διπλανής αλλά και της δικής μας πόρτας καθώς σε κάθε οικογένεια υπάρχει τουλάχιστον ένας άνεργος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Ζευγάρια σε απόγνωση. Νέοι οργισμένοι, θυμωμένοι, στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Μεσήλικες σε απελπισία. Επαγγελματίες που αναγκάζονται να αλλάξουν προσανατολισμό, αλλά και επαγγελματίες με επικερδείς εργασίες στο παρελθόν, που παλεύουν πλέον για την επιβίωσή τους.

Υπάρχει λύση; Η Αυτοψία ερευνά όλες τις άγνωστες διαστάσεις του προβλήματος. Ειδικοί κάνουν τη δική τους τοποθέτηση και προτείνουν λύσεις.

Συνοδοιπόρος του Αντώνη Σρόιτερ σε αυτή την εκπομπή, θα είναι ο Λάκης Λαζόπουλος. Αυτοψία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, κάθε Πέμπτη στις 23:00

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013

Αναβλήθηκε η δίκη των 35 συνδικαλιστών


Για τις 12 Ιουνίου αναβλήθηκε η δίκη των 35 συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ που είχαν καταλάβει το υπουργείο Εργασίας και είχαν συλληφθεί με τις κατηγορίες της πρόκλησης φθοράς αρχικά, για να αφεθούν μετά ελεύθεροι και να οριστεί τακτική δικάσιμος για την κατηγορία της παράνομης παραμονής στο χώρο του υπουργείου, η οποία και θα πραγματοποιούνταν σήμερα Τρίτη.

Το δικαστήριο ωστόσο διαπίστωσε σφάλμα στην κλήτευση των δύο μαρτύρων του γραφείου του υπουργού, η οποία έγινε μέσω φαξ, και ανέβαλε τη διαδικασία. Σήμερα πάντως αποφασίστηκε να κληθεί ως μάρτυρας και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Παναγιώτης Κοκκόρης.

Νωρίτερα μέλη του ΠΑΜΕ είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα Δικαστήρια της Ευελπίδων για να συμπαρασταθούν στους 35 συνδικαλιστές οι οποίοι συνελήφθησαν στις 4 Φεβρουαρίου στο υπουργείο Εργασίας.

Το "παρών" στη συγκέντρωση έδωσε και η γενική γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρήγα, η οποία δήλωσε πως «τη ρήση ότι η Δικαιοσύνη είναι τυφλή εμείς δεν την υιοθετούμε».

Οι 35 συλληφθέντες συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ αρχικά κατηγορήθηκαν για διατάραξη κοινής ειρήνης και απρόκλητες φθορές, ωστόσο, τελικά, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για παράνομη παραμονή σε χώρο δημόσιας υπηρεσίας και διέταξε έρευνα για το ποιος διέπραξε τη φθορά ξένης περιουσίας.

Η δίκη είχε αναβληθεί και στο Αυτόφωρο, καθώς δεν προσήλθαν μάρτυρες κατηγορίας και οι 35 συνδικαλιστές είχαν αφεθεί ελεύθεροι.

Την ίδια ώρα στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί πραγματοποιεί για σήμερα Τρίτη η ΑΔΕΔΥ, η οποία «δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή της στους συναδέλφους που παραπέμπονται σε δίκη και καλεί το υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του, να παρέμβει και να αποσύρει τις κατηγορίες που - καθώς φαίνεται - "κατασκευάστηκαν" σε βάρος των 35 συλληφθέντων», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, καλεί την κυβέρνηση «να πάψει πια να θεωρεί μονόδρομο την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών εξαθλίωσης της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως να πάψει να δείχνει το πιο σκληρό και αυταρχικό της χαρακτήρα, εφαρμόζοντας πρακτικές που παραπέμπουν σε άλλες εποχές και τραυματίζουν την ίδια τη Δημοκρατία».

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

Στυλιανίδης: Θέλουμε να αποφύγουμε την απόλυση δημοσίων υπαλλήλων


Ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολο Τζιτζικώστα και στο περιθώριο της συνάντησής τους επανέλαβε την πρόθεση της κυβέρνησης να αποφευχθούν οι απολύσεις υπεράριθμων δημοσιών υπαλλήλων.

«Επιδιώκεται να αποφευχθούν απολύσεις υπεράριθμων υπαλλήλων και να αποκλειστούν οι προσλήψεις εκεί που τα κενά θα μπορούσαν να καλυφθούν από εν ενεργεία υπαλλήλους που έχουν την ειδίκευση και τη συνάφεια του αντικειμένου» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε ότι στόχος είναι η αξιοποίηση των κατάλληλων υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις και τη μείωση των δαπανών συνολικά.

Αναφερόμενος στον πειθαρχικό κώδικα σχολίασε ότι αυστηροποιείται η στάση της κυβέρνησης απέναντι σε αυτούς που έχουν κάνει παράβαση καθήκοντος: «Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν υπογραφεί τα νέα υπηρεσιακά συμβούλια ανά περιφέρεια στα οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της δικαιοσύνης», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Έκτακτα μέτρα για τους άνεργους ζητεί η ΔΗΜΑΡ

Την ανάγκη το κράτος να λειτουργήσει ως εργοδότης έσχατης προσφυγής επισημαίνει επερώτηση την οποία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΔΗΜΑΡ. Αφορά στις ομάδες υψηλού κινδύνου όπως οι άνεργοι που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς ενήλικο εργαζόμενο, οι μακροχρόνια άνεργοι με παρωχημένες ειδικότητες και οι άνεργοι άνω των 55 ετών. 

Η ΔΗΜΑΡ επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο ιστορικά υψηλό ποσοστό 26,8%. Το 75% των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2011 καταγράφηκαν στην Ελλάδα 1,6 εκατομμύρια άτομα που ζούσαν σε νοικοκυριά στα οποία δεν εργαζόταν κανείς ενήλικος. Οι δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας αποτελούν μόλις το 23% των εγγεγραμμένων ανέργων που ισοδυναμεί με το 14% περίπου του συνολικού αριθμού ανέργων.

«Το 2013 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την απασχόληση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Επικαιροποιημένου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογής  το 2013  το ποσοστό ανεργίας  θα αυξηθεί», υπογραμμίζουν οι βουλευτές της ΔΗΜΑΡ.

Ανάμεσα σε άλλα, ο κυβερνητικός εταίρος εισηγείται την αύξηση της ελάχιστης διάρκειας του τακτικού επιδόματος ανεργίας ΟΑΕΔ σε 7 μήνες με 100 ένσημα (από 5 μήνες με 125 ένσημα σήμερα), τη μείωση των προϋποθέσεων ενσήμων για υγειονομική περίθαλψη για ένα χρονικό διάστημα μέχρι τέλους του  2015 και την αναπροσαρμογή εισοδηματικού κριτηρίου για τη χορήγηση επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας σε [ενδεικτικά] €6.000 ετησίως, συν €2.000 για κάθε παιδί (σήμερα: €5.000 ετησίως, συν €587 για κάθε παιδί).
Διαβάστε εδώ το κείμενο της επερώτησης την οποία κατέθεσε η ΚΟ της ΔΗΜΑΡ.

Αυτοψία: Επάγγελμα Συνδικαλιστής


Αυτοψία στην καθημερινότητα, στα προβλήματα των πολιτών, καταγράφοντας τις απόψεις των πρωταγωνιστών. Η πρωτοποριακή ενημερωτική εκπομπή που με δυναμικό και ουσιαστικό τρόπο έθιξε φλέγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα κάνοντας τους υπεύθυνους αυτόπτες μάρτυρες, επέστρεψε για δεύτερη σεζόν.

Την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου, στις 23:00, η εκπομπή κάνει Αυτοψία σε ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις: Επάγγελμα Συνδικαλιστής. Οι διευθυντές που έγιναν συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές που έγιναν βουλευτές και υπουργοί.

Οι απεργίες, οι καταλήψεις και οι αρχηγοί του  αγώνα. Τα επεισόδια και οι βολεμένοι. Ο Αντώνης Σρόιτερ βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών, αλλά και στο Αττικό Μετρό, στο λιμάνι του Πειραιά και στη ΔΕΗ. Τι λένε στην κάμερα της εκπομπής οι επικεφαλείς των κινητοποιήσεων για τον ρόλο τους; Ποια είναι η θέση τους απέναντι στις καταγγελίες για σκάνδαλα, ταξίδια και έκτροπα; Γιατί οι πολίτες έχουν γυρίσει την πλάτη στο Συνδικαλιστικό Κίνημα;

Ακόμη, στην κάμερα της εκπομπής αναπτύσσουν τις απόψεις τους ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος και ο πρώην υπουργός, ιδρυτής του ΡΙ.Κ.Σ.ΣΥ, Ανδρέας Λοβέρδος.

Αυτοψία σε ό,τι συμβαίνει γύρω μας, κάθε Πέμπτη στις 23:00

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...