Κυριακή 13 Ιουνίου 2010

Μετατάξεις για 40.000 υπαλλήλους

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών τις υπουργικές αποφάσεις, με βάση τις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι μετατάξεις περίπου 40.000 εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω «Καλλικράτη». Η νέα αρχιτεκτονική για την αυτοδιοίκηση προβλέπει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κράτος προς τις αιρετές περιφέρειες και από τις νομαρχίες προς τους νέους δήμους του «Καλλικράτη», γεγονός που έχει ως συνέπεια την παράλληλη μεταφορά πόρων και προσωπικού.


Το κύμα των σαρωτικών μετακινήσεων αφορά περίπου 20.000 εργαζόμενους στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση που καταργείται και 20.000 εργαζομένων που υπηρετούν σε ΟΤΑ πρώτου βαθμού και στις κρατικές περιφέρειες, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την «πορεία» των υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν ή θα μετακινηθούν σε νέες υπηρεσίες εάν απασχολούνται σε υπό συγχώνευση οργανισμούς. Οι υπάλληλοι που θα μεταταχθούν σε αντίστοιχες θέσεις των συνενούμενων ΟΤΑ θα διατηρήσουν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος, και θα αξιοποιηθούν όπου υπάρχει ανάγκη με μια εξορθολογισμένη κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.
Μετατάξεις για 40.000 υπαλλήλους
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών προετοιμάζουν παράλληλα και πρότυπα οργανισμών για την αιρετή περιφέρεια και τους νέους ΟΤΑ.
Εντός του έτους θα δοθεί προς έγκριση ένα πρότυπο οργανισμού των αιρετών περιφερειών και 5-6 πρότυπα οργανισμών των νέων δήμων, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την κατηγορία όπου ανήκουν (νησιωτικός, αγροτικός, ορεινός δήμος, δήμοι με μητροπολιτικές αρμοδιότητες κ.λπ.).
Μετάταξη στις αιρετές περιφέρειεςΣύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο του «Καλλικράτη» θα ανακοινωθεί αμέσως η δυνατότητα κατάθεσης αίτησης για εθελοντική μετάταξη του μόνιμου και αορίστου χρόνου προσωπικού των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών των κρατικών περιφερειών, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στις αιρετές περιφέρειες. Οι αιτήσεις κατατίθενται στον αρμόδιο γενικό γραμματέα της κρατικής περιφέρειας, ο οποίος τοποθετεί σε προσωποπαγείς θέσεις της αιρετής περιφέρειας τους αιτούντες με απόφασή του, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, αλλά εφαρμόζεται τον Ιούλιο του 2011.
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις των νέων υπηρεσιών με εθελοντικές μετατάξεις, τότε υποχρεωτικά μετατάσσονται στις συγκεκριμένες θέσεις υπάλληλοι της κρατικής περιφέρειας, οι οποίοι υπηρετούσαν σε αντίστοιχες θέσεις την 1-1-2010. Για την τελική απόφαση των μετατάξεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το υπηρεσιακό συμβούλιο -το οποίο γνωμοδοτεί στον γενικό γραμματέα της περιφέρειας- παράγοντες όπως ο τόπος κατοικίας και η οικογενειακή κατάσταση των υποψηφίων προς μετάταξη. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των περιφερειακών επιχειρήσεων, που μετατρέπονται ή προσαρμόζονται σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες της περιφέρειας, μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της.
Προσωπικό Νομαρχιακών ΚΕΚ Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από τις καταργούμενες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί περιέρχονται αυτοδικαίως στις οικείες περιφέρειες, από την έναρξη της λειτουργίας τους. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΚΕΚ, που λήγει ο χρόνος λειτουργίας τους, μεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας και αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας.
Μετάταξη σε δήμους Το υπουργείο Εσωτερικών προετοιμάζει την υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία θα μπορούν να αιτηθούν την εθελοντική τους μετάταξη σε προσωποπαγείς θέσεις των δήμων υπάλληλοι που εργάζονται σε υπηρεσίες των νομαρχιών που μεταφέρονται στους δήμους.
Η απόφαση της μετάταξης υπογράφεται από τον γενικό γραμματέα της περιφέρειας εντός δύο μηνών και το προσωπικό τοποθετείται στις νέες προσωποπαγείς θέσεις των δήμων από την 1-1-2011. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις των νέων υπηρεσιών με εθελοντικές μετατάξεις, τότε υποχρεωτικά μετατάσσονται στις συγκεκριμένες θέσεις υπάλληλοι της νομαρχίας οι οποίοι υπηρετούσαν σε αντίστοιχες θέσεις την 1-1-2010. Το προσωπικό διατηρεί το ασφαλιστικό καθεστώς που κατείχε στην προηγούμενη υπηρεσία του. Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων που υπάγεται στις κρατικές περιφέρειες μετατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ή ειδικοτήτων τεχνικού ή γεωτεχνικού προσωπικού αυτοδικαίως σε υφιστάμενες ή ιδρυόμενες τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ βαθμού στην έδρα των νέων δήμων από 1-1-2011.
Τα νομικά πρόσωπα Μετατάξεις προσωπικού θα πραγματοποιηθούν και στα νέα νομικά πρόσωπα που θα συγκροτηθούν ανά δήμο με τις συγχωνεύσεις των ήδη υπαρχόντων.
Ειδικότερα ορίζεται πως το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των νομικών προσώπων (π.χ. βρεφονηπιακοί σταθμοί) που συγχωνεύονται, καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νομικού προσώπου και διατηρεί την ίδια σχέση εργασίας. Μέσα σε 3 μήνες από τη συγχώνευση ο κάθε δήμος θα πρέπει να ψηφίσει τον νέο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας.
Εάν υπάρξει πλεονάζον προσωπικό, αυτό θα αποσπάται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είτε σε άλλο νομικό πρόσωπο είτε σε υπηρεσίες του δήμου. Η απόσπαση θα είναι υποχρεωτική, καθώς δεν θα απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης από τους υπαλλήλους. Το προσωπικό θα διατηρήσει το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται σήμερα.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μεταφορά προσωπικού στη νέα επιχείρηση και σε αντίστοιχη θέση
Για τις δημοτικές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται προβλέπεται ότι το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση που θα προκύψει και θα κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης.
Τυχόν πλεονάζον προσωπικό των δημοτικών επιχειρήσεων θα μεταφέρεται έπειτα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου σε άλλα νομικά πρόσωπα με την ίδια σχέση εργασίας και θα υπόκειται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής στις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν για το προσωπικό των νομικών προσώπων, όπου θα υπηρετούν πλέον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...