Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013

20.000 θέσεις με πριμ από τον ΟΑΕΔ

Είκοσι χιλιάδες (20.000) θέσεις για ανέργους πριμοδοτεί με δύο προγράμματά του ο ΟΑΕΔ, με τις μισές από αυτές (10.000) να ανήκουν σε νέους μέχρι 24 ετών, όπου η ανεργία έχει χτυπήσει κόκκινο. Το πρώτο πρόγραμμα αφορά την επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που βρίσκονται ήδη αρκετό χρόνο χωρίς εργασία, ανεξάρτητα από ηλικία.


Οι θέσεις είναι 10.000 και η διάρκεια της επιχορήγησης έχει οριστεί υποχρεωτικά στους 24 μέχρι 30 μήνες. Πρόκειται για θέσεις για κατάρτιση και απασχόληση και η επιχορήγηση δίδεται στις επιχειρήσεις εφ' όσον έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση. Το μηνιαίο ποσόν επιχορήγησης για πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερομισθίων είναι το ποσόν που αναγράφεται στην «Επιταγή επανένταξης». Για τους επιχορηγούμενους στην αγορά εργασίας λόγω μακροχρόνιας ανεργίας το ημερήσιο ποσόν είχε οριστεί στα 14 ευρώ. Χρήση του προγράμματος αυτού μπορούν να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις και να ωφεληθούν οι μακροχρόνια άνεργοι σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Σημαντικό είναι επίσης το πρόγραμμα που αφορά νέους μέχρι 24 ετών που εργάζονται για πρώτη φορά, δηλαδή είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για 10.000 θέσεις σε ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.

Οι άνεργοι που μπορούν να προσληφθούν από τις επιχειρήσεις αυτές που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

* Να είναι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, να έχουν ηλικία από 16 (το κατώτατο) έως 24 (το ανώτατο) ετών και να μην έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες σε οποιαδήποτε δουλειά.

* Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, δηλαδή να διαθέτουν δελτίο ανεργίας το οποίο πρέπει επιπροσθέτως να βρίσκεται σε ισχύ.

* Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

* Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο στάδια:

Η διάρκεια της επιχορήγησης που αφορά το πρώτο στάδιο (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) ορίζεται μέχρι δώδεκα μήνες. Ως ποσόν επιχορήγησης ορίζεται το ποσόν των ασφαλιστικών εισφορών των κλάδων σύνταξης, ασθένειας σε είδος και επαγγελματικού κινδύνου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως αυτό υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών του 80% του κατώτατου βασικού μισθού ή επί των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών του 80% του κατώτατου ημερομισθίου.

Μετά τη λήξη του πρώτου σταδίου και εφ' όσον οι επιχειρήσεις μετατρέψουν τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε σύμβαση εργασίας, μπορούν με αίτησή τους να επιχορηγηθούν για επιπλέον 12 μήνες, με την υποχρέωση να απασχολήσουν τον νέο επιπλέον 6 μήνες χωρίς επιχορήγηση (δηλαδή 30 μήνες συνολικά).

Η διάρκεια της επιχορήγησης υπάρχει και για το δεύτερο στάδιο, δηλαδή ορίζεται συνολικά σε 12+12=24 μήνες.

Ως ποσόν επιχορήγησης ορίζεται το ποσόν που αντιστοιχεί στο 70% των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, όπως και της τυχόν επικουρικής ασφάλισης εκτός ΕΤΕΑΜ, όπως υπολογίζεται επί των ακαθάριστων αποδοχών μέχρι του ύψους του κατώτατου μισθού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτού του προγράμματος είναι 26.970.200 ευρώ.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr

Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 8, 174 56 Αλιμος,

τηλ. 210-9989014, 210-9989016, 210-9989017, φαξ 210-9989141,

e-mail: typ@oaed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...